Saturday, December 31, 2016

short story slam week 59, an occurance and the resist of pitfalls

we do not dream
we do not expect

when the smoke in the kitchen buffs,
we call Rescue Root, Adam Hennessy, and Marx Anthony

a car dealer is random
a insurance card is serve

Michelle Overman and Paul Ryan are awesome
so do Julie Cohen and George Taylor

recall a proposal on Peng Zhaoyan and Peng Qun E,
each ends up else where, with Igor Jagger and Ava Cherry

brave Xiao Song and deep Chen He,
friendly Zhang Dongkui, Tian Caifeng, Zhao Weidong, Meng Jianguo, and Wang Nianyu

some say, Yan Ji and Su Hui won't agree,
Zhen Baoxia and Xu Jianying won't quit

we do see rainbow via Wei Wei, Dong Li, Tian Shuji, Li Qiming, Zhu Meijun,
we do see sunshine in Peng Zhaoming, Gao Heshang, Yang Qingming, Hu Qiaoqiao

i stop typing,
I hope to understand Peng Chuanxian and Wang Min, Wang Guiqiang and Guan Po

hearing a song from Feng Yiqi, Xu Yinuo, Sun Nan, Na Ying, Hang Tianqi, Xu Pei,
our blood is heated up, thanks to Su Ri, Jerry Chen, Cheng Lin, Zhang Shaohan, David Bowie

a baby is sweet due to embrace of Yan Yingfang, Yan Heyuan, Yan Bingzhi,
a baby is profound due to warmth from Yin Bing, Wu Aime, Wu Huiqing, Shuai Xitang

pausing
a train whistles, Thomas and Pency run by

curious Yalu River stays distant,
we do vote for Bing Ji, Sandy Lam, Li Zhongsheng, Lin Yinian, Zhu Siqi, Lily Passmore

Xu Bo, Deng Furong, Tang Gangbo, and Rao Mingrong wonder,
why do the sky is blue sometimes?

believing in God,
we pray for Liu Zuo, Jin Wulin, Zhou Huajian, Peng Shuizhi, Bie Mama, Bie Xinzhi

a name changes,
Li Hongtu, Li Shengsu, Yu Kuizhi, Yuan Huiqing, Meng Guanglu, Bai Yansheng, etc.

I wish to wave hello to Iris Chang, she is in Hong Kong,
I refuse to reject Xi Mingze, due to Leigha Layton, Robert Black, Sharron Robertson, and Laura Bush